Thông tin tài liệu


Title: Foundations of Statistical Natural Language Processing
Authors: D. Manning Christopher
Schütze Hinrich
Issue Date: 1999
Publisher: The MIT Press
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2529
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

76

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Foundations of Statistical Natural Language Processing.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)