Thông tin tài liệu


Title: Software architecture design patterns in Java
Authors: Partha Kuchana
Issue Date: 2004
Publisher: AUERBACH PUBLICATIONS
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2524
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Software Architecture Design Patterns in Java.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,68 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)