Thông tin tài liệu


Title: Intelligent Software Agents: Foundations and Application
Authors: W. Branner
R. Zarnekow
H. Wittig
Issue Date: 1998
Publisher: Springer
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2521
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Intelligent Software Agents Foundations and Applications.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)