Thông tin tài liệu


Title: Multi-agent programming: Languages, Tools and Applications
Authors: Rafael Bordini
Mehdi Dastani
Jurgen Dix
Amal El Fallah Seghrouchni
Issue Date: 2009
Publisher: Springer
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2519
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Multi-Agent Programming Languages, Tools and Applications.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)