Thông tin tài liệu


Title: Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services
Authors: Liyang Yu
Issue Date: 2007
Publisher: Chapma Publisher
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2513
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)