Thông tin tài liệu


Title: Rapid Development
Authors: McConnell Steve
Issue Date: 1996
Publisher: Microsoft Press
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2510
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Rapid Development Taming Wild Software Schedules.pdf
      Restricted Access
    • Size : 26,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)