Thông tin tài liệu


Title: Handbook of Applied Cryptography
Authors: J. Menezes Alfred
C. van Oorschot Paul
A. Vanstone Scott
Issue Date: 1997
Publisher: CRC Press, October
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2509
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Handbook of applied cryptography.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)