Thông tin tài liệu


Title: The theory of Information and coding
Authors: R.J.McEliece
Issue Date: 2002
Publisher: Cambridge University Press
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2508
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • The theory of information and coding.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)