Thông tin tài liệu


Title: Operating systems concepts , 10thed
Authors: A. Silberschatz
G.Galvin
Issue Date: 2018
Publisher: John Willey&Sons
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2502
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Operating System Concepts.pdf
      Restricted Access
    • Size : 30,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)