Thông tin tài liệu


Title: Essential C++
Authors: Lippman Stanley B
Issue Date: 1999
Publisher: Addison-Wesley Professional
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2501
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Essential C++.pdf
      Restricted Access
    • Size : 668,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)