Thông tin tài liệu


Title: Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs
Authors: Meyers Scott
Issue Date: 2012
Publisher: Addison-Wesley Professional
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2500
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)