Thông tin tài liệu


Title: Computer Networks: A Systems Approach (6nd ed.)
Authors: Peterson, Larry L.
Davie Mogran, Bruce S.
Issue Date: 2022
Publisher: Kaufmann
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2486
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Computer Networks A Systems Approach.pdf
      Restricted Access
    • Size : 28,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)