Thông tin tài liệu


Title: Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd edition)
Authors: Russell, Stuart
Norvig, Peter
Issue Date: 2016
Publisher: Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, USA
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2485
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Artificial Intelligence A Modern Approach.pdf
      Restricted Access
    • Size : 16,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)