Thông tin tài liệu


Title: Advanced Computer Architecture and Parallel Processing
Authors: El-Rewini, Hesham
Abd-El-Barr, Mostafa
Issue Date: 2005
Publisher: Wiley
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2472
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Advanced computer architecture and parallel processing.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)