Thông tin tài liệu


Title: FUNDAMENTALS of Database Systems
Authors: Ramez Elmasri
Shamkant B. Navathe
Issue Date: 2016
Publisher: Pearson
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2452
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Fundamentals of Database Systems.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)