Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và thiết bị cơ giới Tân Đạt
Authors: ThS.GVC. Nguyễn, Thị Chinh Lam
Vũ, Thị Tuyết Mai
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. - Đi sâu tìm hiểu về thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tai công ty TNHH thương mại và thiết bị cơ giới Tân Đạt. - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đưa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2444
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

308

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vu Thi Tuyet Mai-B17DCKT106.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)