Thông tin tài liệu


Title: Kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và thương mại INDO
Authors: Th.S Nguyễn, Hương Anh
Nguyễn, Thị Thu Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận tốt nghiệp chia làm ba chương nhƣ sau: Chương I. Cơ sở lý luận về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Chương II. Thực trạng kê toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và thương mại INDO Chương III. Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại INDO
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2426
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

250

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Thi Thu Trang - B17DCKT175.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)