Thông tin tài liệu


Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH điện tử PROS VINA
Authors: TS. Nguyễn, Văn Hậu
Nguyễn, Thị Mai
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Công ty TNHH điện tử PROS VINA. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện về về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH điện tử PROS VINA
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2425
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

394

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI MAI - B17DCKT102.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)