Thông tin tài liệu


Title: Các hệ mật dựa trên vành đa thức chẵn
Authors: GS. TS Nguyễn, Bình
Cao, Minh Thắng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung của luận án được trình bày theo cấu trúc sau: - “Chương 1: Tổng quan về mật mã và các hệ mật dựa trên vành đa thức”: Nội dung chính của chương này là chỉ ra các hạn chế của các hệ mật dựa trên vành đa thức hiện có và đánh giá các tiềm năng ứng dụng của vành đa thức chẵn R2n trong mật mã. - “Chương 2: Vành đa thức chẵn”: Giới thiệu các kết quả toán học về vành đa thức chẵn R2n và một số vành đặc biệt làm nền tảng cho các hệ mật ở chương sau. - “Chương 3: Các hệ mật dựa trên vành đa thức chẵn”: Trình bày 03 hệ mật QRHE, IPKE và RISKE) trực tiếp dựa trên lớp vành đa thức chẵn R2n được công bố lần lượt trong các công trình [J1], [J3] và [C2] của tác giả luận án. - “Chương 4: Các hệ mật dựa trên vành đa thức chẵn kết hợp với các vành đa thức khác”: Trình bày 03 hệ mật hoạt động trên vành đa thức chẵn kết hợp với một số loại vành loại vành đa thức khác được công bố lần lượt trong các công trình [J2], [C1] và [C3] của tác giả luận án. - “Kết luận”: Tổng hợp đánh giá các kết quả đạt được của luận án đồng thời xác định các hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2413
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật điện tử
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2 Tom tat - Luan an Tien sy - Cao Minh Thang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 982,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)