Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần BuCA
Authors: ThS.GVC. Đinh, Xuân Dũng
Nguyễn, Phương Mai
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó nghiên cứu về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần BuCA. Qua đó chỉ ra được ưu, nhược điểm và những điểm chưa hợp lý trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp công ty nhìn thấy những mặt đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đưa ra một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần BuCA.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2408
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

230

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Phuong Mai - B17DCKT101.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)