Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh
Authors: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương
Đoàn, Hoài Thương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Mục đích nghiên cứu của đề tài trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty nói chung; Nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh; Dựa trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát tại Công ty để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2379
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

238

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Doan Hoai Thuong - B17DCKT158.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)