Thông tin tài liệu


Title: Marketing dịch vụ
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2009
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/237
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

276

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27- Slide Marketing dich vu.ppt
      Restricted Access
    • Size : 3,33 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)