Thông tin tài liệu


Title: The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference
Authors: Nicolai M. Josuttis
Issue Date: 2012
Publisher: Addison-Wesley
Description: 2nd ed.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2345
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

220

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)