Thông tin tài liệu


Title: Introduction to probability
Authors: Dimitri P. Bertsekas
John N. Tsitsiklis
Issue Date: 2000
Publisher: Athena Scientinis
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2331
Appears in Collections:OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

160

Files in This Item:
Thumbnail
  • Math--Bertsekas_Tsitsiklis_Introduction_to_probability.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)