Thông tin tài liệu


Title: Python Basics: A Practical Introduction to Python 3
Authors: Real Python
Issue Date: 2015
Publisher: Real Python
Abstract: This book is targeted at beginners who either know a little programming but not the Python language and ecosystem or are starting fresh with no programming experience whatsoever. Python Is a Full-Spectrum Language When learning a new programming language, you don’t yet have the experience to judge how well it will serve you in the long run. Real Python’s Python Basics book, fully updated for Python 3.9! In this book, you’ll learn real-world Python programming techniques, illustrated with useful and interesting examples.
Description: Ebook miễn phí tại trang https://static.realpython.com/
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2293
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

195

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • A practiacl introduction to python 3.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)