Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Toán cao cấp 2
Authors: Phạm, Ngọc Anh
Nguyễn, Kiều Linh
Issue Date: 2021
Abstract: Giáo trình được thiết kế theo 5 chương tương ứng với thời lượng hai tín chỉ gồm các nội dung sau: Chương 1: Lôgic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ. Chương 2: Không gian véc tơ n chiều. Chương 3: Ma trận và định thức. Chương 4: Hệ phương trình tuyến tính. Chương 5: Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian Rn .
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2292
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

521

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Toan cao cap 2_watermark.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)