Thông tin tài liệu


Title: Chương trình học phần Triết học Mác - Lênin
Authors: Bộ Giáo dục và đào tạo
Issue Date: 2019
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2290
Appears in Collections:OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

121

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • CT hoc phan Triet hoc Mac Lenin.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)