Thông tin tài liệu


Title: Quản lý thời gian
Authors: Martin Manser
Issue Date: 2019
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2277
Appears in Collections:KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

1468

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan ly thoi gian.pdf
      Restricted Access
    • Size : 972,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)