Thông tin tài liệu


Title: Artificial Intelligence and Deep Learning in Pathology
Authors: Stanley Cohen, M.D
Issue Date: 2021
Publisher: Elsevier
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2261
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

96

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)