Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ánh;  Advisor: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên (2021)

  • - Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp nói chung. - Mô tả thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành. - Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành.