Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Huỳnh, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên (2021)

  • Tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Tìm hiểu khó khăn và thuận lợi trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông Từ đó, rút ra nhận xét và đưa ra những kiến nghị nhằm giúp Công ty quản lý tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.