Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Hoàng, Hà Thu;  Advisor: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương (2021)

  • Khóa luận hoàn thiện thêm những lý luận cơ bản về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty CPXD PPQ Hưng Yên. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.