Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Nguyễn, Phương Mai;  Advisor: ThS.GVC. Đinh, Xuân Dũng (2021)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó nghiên cứu về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần BuCA. Qua đó chỉ ra được ưu, nhược điểm và những điểm chưa hợp lý trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp công ty nhìn thấy những mặt đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đưa ra một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần BuCA.