Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: TS. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

  • Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Công ty TNHH điện tử PROS VINA. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện về về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH điện tử PROS VINA