Ngành Công nghệ đa phương tiện (84)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 84

 • tùng.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Khổng, Mạnh Tùng;  Advisor: TS. Trần, Tiến Công (2023)

 • nội dung chính như sau: Chương 1: Tổng quan về bài toán phân loại nút trên đồ thị sử dụng giải thuật học chủ động. Nội dung của chương 1 tập trung vào việc cung cấp một cái nhìn tổng quan về bài toán phân loại nút trên đồ thị và cách sử dụng giải thuật học chủ động để giải quyết. Chương này trình bày kiến thức cơ bản liên quan đến bài toán, phân tích phương pháp thực hiện giải thuật học chủ động cho các nhiệm vụ phân loại trên đồ thị, và tập trung vào những khía cạnh liên quan đến việc phân loại trên đồ thị không hoàn chỉnh. Chương 2: Áp dụng học chủ động kết hợp mô hình mạng nơ ron giải quyết bài toán phân loại nút trên đồ thị không hoàn chỉnh Nội dung của chương 2 tập t...

 • uyên.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Uyên;  Advisor: PGS.TS. Ngô, Xuân Bách (2023)

 • Đồ án được chia làm 3 chương với nội dung chính như sau: Chương 1: Giới thiệu về bài toán trích rút thực thể Chương này sẽ giới thiệu tổng quan về bài toán trích rút thực thể, những ứng dụng của bài toán trích rút thực thể. Đồng thời, nêu nên những mô hình được sử dụng cho trích rút thực thể trước đây. Chương 2: Trích rút thực thể tiếng Việt sử dụng mô hình seq2seq Chương 2 sẽ trình bày chi tiết hơn về bài toán trích rút thực thể, đi sâu vào 2 mô hình được sử đụng để giải quyết bài toán trong đồ án là NER-Biaffine và BARTNER, đồng thời nêu lên những thuật toán, mô hình liên quan trên để làm nền tảng giải quyết bài toán bằng NER-Biaffine và BARTNER. Chương 3. Thực nghiệm và ...

 • item.jpg
 • -


 • Authors: Đặng, Quang Vinh;  Advisor: PGS.TS. Ngô, Xuân Bách (2023)

 • Cấu trúc của đồ án được tổ chức làm 3 chương chính sau: Chương 1: Giới thiệu bài toán và các công nghệ xây dựng hệ thống – Chương 1 sẽ trình bày về yêu cầu, phạm vi của website bán đồ điện tử và giới thiệu các công nghệ, dịch vụ được sử dụng để xây dựng hệ thống bao gồm: Spring, dịch vụ thanh toán trực tuyến VNPAY, dịch vụ lưu và quản lý tệp tin Firebase Cloud Storage, dịch vụ giao hàng GHN, dịch vụ viễn thông Twilio, Oauth2 và cùng các công nghệ liên quan khác. Chương 2: Phân tích, thiết kế hệ thống – Chương này nêu rõ các chức năng, nghiệp vụ của website bán đồ điện tử. Từ cơ sở trình bày phân tích, thiết kế hệ thống. Chương 3: Cài đặt thử nghiệm và đánh giá – Chương này tr...

 • Do an Pham Truong Anh D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Trường Anh;  Advisor: PGS.TS. Hoàng, Hữu Hạnh (2023)

 • Nội dung chính của đề tài sẽ bao gồm các chương sau: - Chương 1: Tổng quan lý thuyết. Chương 1 sẽ trình bày tổng quan về phát triển ứng dụng web và giới thiệu tổng quan về các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩmChương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 2 sẽ đưa ra phát biểu về bài toán, xác định yêu cầu, phương pháp xây dựng hệ thống, đưa ra biểu đồ use case, biểu đồ tuần tự cho từng chức năng của hệ thống - Chương 3: Cài đặt và triển khai hệ thống. Chương 3 sẽ trình bày cách cài đặt sản phẩm và đưa ra một số hình ảnh triển khai của sản phẩm thực tế. Em hy vọng rằng dự án này sẽ có giá trị cho người đọc, đặc biệt những người quan tâm đến phát tri...

 • Do an Pham Truong Anh D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Trường Anh;  Advisor: PGS.TS. Hoàng, Hữu Hạnh (2023)

 • đề tài sẽ bao gồm các chương sau: - Chương 1: Tổng quan lý thuyết. Chương 1 sẽ trình bày tổng quan về phát triển ứng dụng web và giới thiệu tổng quan về các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm. Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 2 sẽ đưa ra phát biểu về bài toán, xác định yêu cầu, phương pháp xây dựng hệ thống, đưa ra biểu đồ use case, biểu đồ tuần tự cho từng chức năng của hệ thống - Chương 3: Cài đặt và triển khai hệ thống. Chương 3 sẽ trình bày cách cài đặt sản phẩm và đưa ra một số hình ảnh triển khai của sản phẩm thực tế.

 • Do An Kim Thanh Dung D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Kim, Thanh Dung;  Advisor: ThS. Phí Công Huy (2023)

 • Đồ án được chia làm các chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Chương này giới thiệu các công nghệ nền tảng và các lý thuyết liên quan Chương 2: Tổng quan về đề tài. Chương này miêu tả bài toán và các chức năng của phần mềm. Chương 3: Phân tích và thiết kế phần mềm hỗ trợ phòng khám nha khoa. Chương này sẽ đưa ra phương pháp xây dựng phần mềm, biểu đồ usecase, biểu đồ lớp và biểu đồ tuần tự cho từng chức năng của phần mềm. Chương 4: Giao diện website và ứng dụng di động cho phòng khám nha khoa. Chương này sẽ xây dựng các tính năng của phần mềm.

 • Do An Ngo Thi Duyen D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Ngô, Thị Duyên;  Advisor: ThS. Phí Công Huy (2023)

 • Nội dung chính của đồ án: Đồ án được chia làm các chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Chương này giới thiệu và khảo sát các công nghệ và nền tảng lý thuyết liên quan Chương 2: Tổng quan về đề tài. Chương này miêu tả bài toán và các chức năng của hệ thống. Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương này sẽ đưa ra phương pháp xây dựng hệ thống, biểu đồ usecase, biểu đồ lớp và biểu đồ tuần tự cho từng chức năng của hệ thống. Đồng thời, nghiên cứu các tiện ích công nghệ của website Chương 4: Xây dựng và triển khai website. Chương này sẽ giới thiệu về công nghệ và xây dựng vận hành các tính năng của website. Chương 5: Kết quả và định hướng tương lai.

 • Do An Ngo Minh Duc D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Ngô, Minh Đức;  Advisor: ThS. Hà, Đình Dũng (2023)

 • Đồ án được chia làm các chương như sau: Chương 1: Tìm hiểu yêu cầu hệ thống. Nội dung bao gồm giới thiệu về ứng dụng giải trí và học tập lành mạnh cho trẻ em, tìm hiểu về yêu cầu hệ thống, tập trung xác định nghiệp vụ của hệ thống. Có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài phục vụ cho việc phân tích các chương sau. Chương 2: Phân tích các yêu cầu của hệ thống. Nội dung chủ yếu tập trung vào phân tích yêu cầu hệ thống, Thực hiện các công việc như xác định và mô tả các tác nhân, xây dựng bảng thuật ngữ để xác định các lớp trong hệ thống, xác định và mô tả các ca đang sử dụng, xây dựng biểu đồ ca sử dụng, các kịch bản và biểu đồ lớp phân tích. Chương 3: Thiết kế hệ thống. Trình bày ...

 • Do an Tran Thien Hai D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thiện Hải;  Advisor: TS. Trần, Quý Nam (2023)

 • Nội dung đồ án gồm có: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Chương này giới thiệu tổng quan, mô tả về đề tài bao gồm tên đề tài, mục tiêu, đối tượng đề tài hướng đến, cấu trúc của đề tài. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương 2 sẽ đi vào tìm hiểu các khái niệm, các cơ sở lý thuyết về các công nghệ, kiến thức chung được sử dụng trong đề tài. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương này mô tả về hệ thống của đề tài, các chức năng và các đối tượng cần quản lý, xây dựng các biểu đồ usecase, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự cho các chức năng đó, mô tả về cơ sở dữ liệu database được sử dụng. CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ĐỀ TÀI Xây dựng đề tài. Chương này trình bày ...

 • Do an Dao The Long D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đào, Thế Long;  Advisor: ThS. Nguyễn, Đức Hoàng (2023)

 • Nội dung chính của đề tài sẽ bao gồm các chương sau: - Chương 1: Tổng quan về lập trình di động cross-platform. Chương 1 sẽ trình bày một cái nhìn khái quát về các thiết bị di động sau đó đi sâu vào từng nền tảng và nêu lên một số ứng dụng cross-platform tiêu biểu cũng như đưa ra phát biểu bài toán xây dựng đề tài - Chương 2: Mô hình tổng quan hệ thống và các công nghệ xây dựng ứng dụng Tralet. Chương 2 sẽ trình bày nghiên cứu về các giải pháp xây dựng ứng dụng di động Tralet cũng như mô hình tổng quan và các công nghệ sử dụng để xây dựng ứng dụng - Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3 sẽ đưa ra phát biểu về bài toán, xác định yêu cầu, phương pháp xây dựng ứng d...

 • Do an Bui Thi Mai D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Thị Mai;  Advisor: TS. Trần, Quý Nam (2023)

 • Đồ án được chia làm các chương như sau: Chương 1: Tổng quan về đề tài. Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương 4: Xây dựng ứng dụng web. Chương 5: Đưa ra kết quả và kết luận của việc xây dựng hệ thống.

 • Do an Do Tuan Phong D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Tuấn Phong;  Advisor: ThS. Vũ, Thị Tú Anh (2023)

 • Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về học trực tuyến. Chương này làm rõ các khái niệm liên quan, lợi ích và một số hệ thống phổ biến trong lĩnh vực học trực tuyến và phát biểu bài toán. Chương 2: Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề. Chương này sẽ trình bày nghiên cứu về các giải pháp để xây dựng hệ thống Beva và nêu các công nghệ sử dụng để xây dựng hệ thống. Chương 3: Xây dựng hệ thống học trực tuyến Beva

 • Do an An Nguyen Nam Son D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: An, Nguyễn Nam Sơn;  Advisor: ThS.Vũ, Thị Tú Anh (2023)

 • đồ án tốt nghiệp bao gồm những nội dung sau: ● Chương 1: Tổng quan về đề tài. Chương này miêu tả bài toán và các chức năng của hệ thống. ● Chương 2: Giải pháp xây dựng hệ thống. Chương này sẽ trình bày phương pháp xây dựng hệ thống bằng việc ứng dụng các công nghệ ● Chương 3: Xây dựng hệ thống. Chương này sẽ đưa ra phương pháp xây dựng hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống, biểu đồ usecase, biểu đồ lớp và biểu đồ tuần tự cho từng chức năng của hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

 • Do an Nguyen Tien Thang D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thăng;  Advisor: ThS. Nguyễn, Đức Hoàng (2023)

 • Đồ án được chia làm các chương như sau: Chương 1: Nghiên cứu về công nghệ thực tế ảo và trò chơi đa người chơi Chương 2: Phân tích thiết kế trò chơi tương tác trẻ em đa người chơi trên kính VR Chương 3: Xây dựng trò chơi tương tác trẻ em đa người chơi trên kính VR

 • Do an Tran Sy Tuan D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: TRẦN, SỸ TUẤN;  Advisor: TS. Trần, Quý Nam (2023)

 • Đồ án được chia làm các chương như sau: Chương 1: Tiền sản xuất. Chương này tâp trung mô tả các tài liê ̣ u trong giai đoạn tiền ̣ sản xuất game : Ý tưởng, Concept, Pitch, Game Design Document và Prototype Chương 2: Giai đoạn sản xuất. Chương này tâp trung tiến hành phát triển bám sát theo ̣ các yêu cầu được nêu ra ở giai đoạn tiền sản xuất Chương 3: Hâu sản xuất.Chương này tâ ̣ p trung kiểm thử sản phẩm và sửa các lỗi phát ̣ sinh trong quá trình chơi game

 • Do an Do Tuan Duong D19 DPT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Tuấn Dương;  Advisor: ThS. Phạm, Vũ Minh Tú (2023)

 • Nội dung chính của đề tài sẽ bao gồm các chương sau: - Chương 1: Tổng quan lý thuyết. Chương 1 sẽ trình bày tổng quan về hệ thống quản lý dữ liệu và giới thiệu tổng quan về các công nghệ được sử dụng. - Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 2 sẽ đưa ra phát biểu về bài toán, xác định yêu cầu, phương pháp xây dựng hệ thống, đưa ra biểu đồ use case, biểu đồ tuần tự cho từng chức năng của hệ thống. - Chương 3: Cài đặt và triển khai. Chương 3 sẽ trình bày cách cài đặt sản phẩm và đưa ra một số hình ảnh triển khai của sản phẩm thực tế.