Thông tin tài liệu


Title: Online Brand Communities: Using the Social Web for Branding and Marketing
Authors: Francisco J. Martínez-López
Rafael Anaya-Sánchez
Rocio Aguilar-Illescas
Issue Date: 2016
Publisher: Springer
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2163
Appears in Collections:E-book chuyên ngành QTKD
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)