Thông tin tài liệu


Title: Strategies in E-business: Positioning and Social Networking in Online Markets
Authors: Ignacio Gil-Pechuán
Daniel Palacios-Marqués
Marta Peris Peris-Ortiz
Issue Date: 2014
Publisher: Springer Science
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2161
Appears in Collections:E-book chuyên ngành QTKD
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

106

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)