Thông tin tài liệu


Title: Phân tích hoạt động kinh doanh
Authors: Bùi, Xuân Phong
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/215
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phan tich hoat dong kinh doanh.ppt
      Restricted Access
    • Size : 3,63 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)