Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lê nin
Authors: Ngô, Tuấn Nghĩa
Nguyễn, Quang Thuấn
Trần, Kim Hải
Issue Date: 2019
Publisher: Bộ Giáo dục và đào tạo
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2145
Appears in Collections:OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

1110

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Kinh te CT MLN 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 33,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)