Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Triết học Mác Lê Nin
Authors: Phạm, Văn Đức (Chủ biên)
Nguyễn, Trọng Chuẩn
Nguyễn, Tài Đông
Issue Date: 2019
Publisher: Bộ Giáo dục và đào tạo
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2144
Appears in Collections:KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

177

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Triet hoc MLN 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 52,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)