Thông tin tài liệu


Title: Vật lý 1 và thí nghiệm
Authors: Lê, Minh Thanh
Hoàng, Thị Lan Hương
Vũ, Thị Hồng Nga
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2137
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

888

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaiGiangVatLy1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,54 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)