Thông tin tài liệu


Title: Kế toán Tài chính 2
Authors: Nguyễn, Thị Chinh Lam
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/192
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • KE TOAN TAI CHINH 2.ppt
      Restricted Access
    • Size : 3,66 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)