Thông tin tài liệu


Title: Quản trị marketing
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1843
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

424

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • QUAN TRỊ MARKETING FULL .PDF
      Restricted Access
    • Size : 4,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)