Thông tin tài liệu


Title: Kế toán tài chính 2
Authors: Nguyễn, Thị Chinh Lam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1796
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ke toan tai chinh 2 2014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)