Thông tin tài liệu


Title: Kế toán tài chính 1
Authors: Đinh, Xuân Dũng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1794
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ke toan tai chinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)