Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống nhúng
Authors: Nguyễn, Ngọc Minh
Nguyễn, Trung Hiếu
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1732
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_He thong nhung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)