Thông tin tài liệu


Title: Phát triển và ứng dụng web trong marketing
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1673
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

140

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Final Sach Bai Tap - chi Huong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)