Thông tin tài liệu


Title: An toàn hệ điều hành
Authors: Phạm, Hoàng Duy
Issue Date: 2017
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1656
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

151

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • An toan he dieu hanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)