Thông tin tài liệu


Title: Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Authors: Từ, Minh Phương
Issue Date: 2015
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1655
Appears in Collections:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

348

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Giao trinh_Nhap mon tri tue nhan tao.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)