Thông tin tài liệu


Title: Quản trị chiến lược
Authors: Bùi, Xuân Phong
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/163
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan_tri_chien_luoc.ppt
      Restricted Access
    • Size : 3,07 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)